« SEOWHY讲义二建市政:隔(截)水帷幕的三种类型 »

二建市政:集水明排降水,轻型井点降水,喷射井点,管井降水,详细降水原理图

 

 本人已取得二建建筑、市政,一建建筑、市政、注册监理工程师证,查看必过方法,点此处!

 

 

 

1421030449633
集水明排降水

轻型井点降水

14210304946200
14210305465516
14210306275893
管井井点降水
14210306729875
喷射井点降水